Bionika Pharmaceuticals plotëson kërkesat e standardeve të njohura ndërkombëtare të cilësisë që vlejnë për prodhimin dhe cilësinë e farmaceutikëve. Kjo konfirmohet nga inspektimet e rregullta të autoriteteve vendase dhe ndërkombëtare, si dhe kontrollet nga klientët dhe partnerët tanë.Në vitin 2012, Bioniкa Pharmaceuticals mori një Certifikatë të GMP Pajtueshmërisë së një Prodhuesi nga Ministria e Shëndetësisë për paketimin dhe kontrollin e cilësisë së formave të dozimit të ngurta, të lëngshme, gjysmë të ngurta dhe të gazta. Në të njëjtin vit, kompania jonë mori gjithashtu një vendim për regjistrimin në Regjistrin e Lehtesirave Ushqimore dhe Operatorëve nga Agjensia e Ushqimit dhe Veterinarisë për prodhimin e shtesave ushqimore.

Në vitin 2015, Bionika Pharmaceuticals filloi seksionin e saj të ri për prodhimin e formave të ngurta të dozimit: supozitorët dhe pessaries, format e dozimit gjysëm të ngurta dhe të lëngshme, të ndërtuara në përputhje me kërkesat e GMP Evropiane dhe Ndërkombëtare dhe në Mars mori Vendimin për Regjistrimin për prodhimin e produkteve te kozmetikës, të lëshuara nga Ministria e Shëndetësisë. Në vitin 2019, prodhimi i formave të dozave të ngurta: supozitorë dhe pessaries, forma dozimi gjysëm të ngurta dhe të lëngshme, paketim dhe kontroll të cilësisë u verifikua me Certifikatën e BE-së për GMP-në pajtueshmërinë e një Prodhuesi nga Agjensia e Produkteve Medicinale dhe Pajisjeve Mjekësore të Republikës të Sllovenisë. Gjithashtu në maj 2017, Bionika Pharmacutical iu dha një çertifikatë mirënjohjeje për një bashkëpunim të gjatë dhe të suksesshëm nga Oda farmaceutike e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sistemi ynë i menaxhimit të cilësisë. Ndjek parimet dhe normat e Praktikës së Mirë të Prodhimit, si dhe standardet e tjera ndërkombëtare të zbatueshme dhe zbatohet në kompaninë tonë me qëllim të krijimit, mirëmbajtjes dhe përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë së produkteve tona