Kontrolli i cilësisë së produkteve farmaceutike është thelbësor për të siguruar produkte cilësore, të sigurta dhe efektive që plotësojnë nevojat e pacientëve.
Procedurat që janë pjesë e sistemit të kontrollit të cilësisë përputhen me kërkesat e Praktikës së Mirë të Prodhimit (EU-GMP), rregulloreve të tjera rregullatore dhe standardeve përkatëse ndërkombëtare.
Kontrolli i cilësisë zbaton aktivitete të koordinuara në lidhje me marrjen e mostrave dhe testimin e materialeve të dhëna, kontrollet e procesit, si dhe kontrollin e produkteve të gatshme.
Laboratorët (për ekzaminime fiziko-kimike dhe ekzaminime mikrobiologjike) janë të paisura me paisje të sofistikuara dhe të kualifikuara, të nevojshme për kryerjen e të gjitha testeve të parashikuara dhe përkatëse.
Stabiliteti i produkteve zbatohet në përputhje me një program të vazhdueshëm, në mënyrë që të monitorohen produktet gjatë afatit të planifikuar të përdorimit dhe të përcaktohet nëse ato qëndrojnë në përputhje me specifikimet, të ruajtura në kushtet e caktuara.

Контрола на квалитет