Контрола на квалитет на фармацевтските производи е од суштинско значење за обезбедување на квалитетни, безбедни и ефикасни производи кои ги задоволуваат потребите на пациентите.
Процедурите кои се дел од системот за контрола на квалитетот се во согласност со барањата за добра производна пракса (EU-GMP), други регулаторни прописи и релевантни меѓународни стандарди. Контрола на квалитет спроведува координирани активности поврзани со земање и тестирање на примероци од влезни материјали, процесни контроли, како и контрола на готови производи.
Лабораториите (за физичко-хемиски испитувања и микробиолошки испитувања) се опремени со софистицирана и квалификувана опрема, неопходна за изведување на сите предвидени и релевантни тестови.
Стабилноста на производите се спроведува согласно континуирана програма, со цел следење на производите во текот на предвидениот рок на употреба и одредување дека истите остануваат во согласност со спецификациите, чувани во назначените услови.

Контрола на квалитет