Производниот дел на Бионика Фармацеутикалс се протега на 1800 m2 и е опремен со високо развиена технологија која континуирано се развива, унапредува и модернизира. Со своите високо образовани и искусни вработени ние сме идеален партнер кој може да ги задоволи сите клиенти. Обуките на вработените се најважна алатка за ефикасно и соодветно применување на тековните препораки за Добрата Производна Пракса. Земајки го тоа во предвид Бионика Фармацеутикалс обезбедува континуирано образование и обуки за вработените.

Производство