ДОГОВОРЕН РАЗВОЈ И ПРОИЗВОДСТВО

Услугите за договорно производство вклучуваат производство на широк избор на готови производи и активности за поддршка, како што се набавка на суровини, оценка на добавувачи, развој и оптимизација на производниот процес, ажурирање на досиеа, студии за стабилност во согласност со водичите на Интернационалниот Совет за Хармонизација (ICH) и соодветна регулаторна поддршка.

Договорен развој и производство